Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ στην Ελλάδα: μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση με το πρόγραμμα Παιδί και Πληροφορική του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002) έθεσε κάτω από το φακό της παιδαγωγικής έρευνας τις απόψεις, θέσεις, στάσεις και πρακτικές, αλλά και την ετοιμότητα των νηπιαγωγών στην Ελλάδα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην εισαγωγή και στις απαιτήσεις του νέου αυτού γνωστικού αντικειμένου στον χώρο της ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε τα κύρια ευρήματα ερευνών με νηπιαγωγούς στην Ελλάδα όσον αφορά τις δυνατότητες χρήσης του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, τις συνέπειες της χρήσης αυτής σε πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών, τον ρόλο και το κύρος της νηπιαγωγού στη σχολική ομάδα, την αντισταθμιστική λειτουργία των ΤΠΕ, την καταλληλότητα της προσχολικής ηλικίας για την επαφή με αυτές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 45)