Νέοι Τρόποι Έρευνας: Η Ανταπόκριση των Πανεπιστηµιακών''

Στις σύγχρονες κοινωνίες η χρήση του Διαδικτύου στον επιχειρησιακό και στον ακαδημαϊκό τομέα αυξάνεται καθημερινά δημιουργώντας νέες προοπτικές τόσο στην πληροφόρηση, όσο και την επικοινωνία και την έρευνα. Στην ανακοίνωση αυτή θα εξετάσουμε αν και κατά πόσον, το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται από τους πανεπιστημιακούς ως μέσο έρευνας. Θα αναφερθούμε με παραδείγματα στις αντιδράσεις πανεπιστημιακών σε έρευνες που γίνονται με email ερωτηματολόγια και θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι αντιδράσεις αυτές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)