Νέες προοπτικές στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να καταδειχθεί η παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα από μια σειρά διδακτικών προτάσεων για το μάθημα της γαλλικής γλώσσας και κατ’ επέκταση του ξενόγλωσσου μαθήματος. Θα μελετηθεί η ιδιαιτερότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίπεδο επικοινωνιακό, συναισθηματικό και χωροταξικό με στόχο να προσδιοριστεί ο νέος επικοινωνιακός τρόπος γραφής. Θα δειχθεί ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αξιοποιεί όχι μόνον γλωσσικές, τεχνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και την επιστημονική εκπαίδευση του μέλλοντος, στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών και στην επιμόρφωση των καθηγητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 745)