Μουσική, μάθηση και επικοινωνία: χρήση του διαδικτύου στη δευτεροβάθμια μουσική εκπαίδευση

Στην παρούσα εργασία ερευνώνται οι δυνατότητες χρήσης του διαδικτύου στην δευτεροβάθμια μουσική εκπαίδευση μέσα από την εφαρμογή μοντέλων μάθησης που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μάθηση, όπως ανοικτή μάθηση, συνεργατική μάθηση και μάθηση μέσω projects. Yποστηρίζεται ότι η χρήση του διαδικτύου στη μουσική μάθηση: α) Διευρύνει τις περιορισμένες δυνατότητες του μονόωρου μαθήματος μουσικής στα γενικά γυμνάσια και ενιαία λύκεια, β) διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και ανάληψη κοινών projects μεταξύ μουσικών γυμνασίων και λυκείων και γενικότερα μεταξύ σχολείων που βρίσκονται σε απόσταση, γ) εκπαιδεύει τους μαθητές σε σύγχρονους τρόπους μάθησης και μάλιστα μέσα από ένα γνωστικό αντικείμενο που τους είναι ιδιαίτερα προσφιλές (μουσική) και δ) δημιουργεί βάσεις πολιτισμικών ανταλλαγών και, επομένως, επικοινωνίας και σύσφιξης σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε πολλά επίπεδα όπως μεταξύ μαθητών, καθηγητών, σχολικών μονάδων στην Eλλάδα και σχολικών μονάδων διαφορετικών χωρών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1126)