Μοντέλο και Πιλοτική Έρευνα Αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακό Σχολείο»

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακό Σχολείο» σύμφωνα με τις τάσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο της αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων, διερευνώνται τα επικρατέστερα μοντέλα αξιολόγησης, οι επεκτάσεις και οι τροποποιήσεις τους. Τελικά, προτείνεται ένα συνδυαστικό απλοποιημένο μοντέλο, ώστε να υποβληθεί σε αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες του, καθηγητές, δασκάλους και μαθητές, το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακό Σχολείο». Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με πιλοτική στατιστική έρευνα για την πραγματοποίηση της οποίας δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο. Τα πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν και έτυχαν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν το μοντέλο αξιολόγησης και οδήγησαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τη πρόθεση χρήσης του πληροφοριακού συστήματος και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)