Μοντέλο Εκπαιδευόμενου για Κατανόηση Κειμένου Πληροφορικής-Χαρακτηριστικά Δικτύων Υπολογιστών

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το MODINF (MOdel of learner Diagnosis of INFormational text comprehension) - ένα μοντέλο εκπαιδευόμενου για κατανόηση κειμένου πληροφορικής σχετικά με τα χαρακτηριστικά των δικτύων υπολογιστών. Το μοντέλο αυτό πραγματοποιεί διάγνωση της κατανόησης του κειμένου πληροφορικής με βάση την αναγνώριση από τον εκπαιδευόμενο των θεμελιωδών γνωστικών κατηγοριών κατά την κατανόηση του κειμένου (Baudet & Denhiere 1992) και εξάγει το γνωστικό προφίλ του. Παρουσιάζεται η πειραματική έρευνα, που έγινε με τη συμμετοχή μαθητών και οδήγησε στη κατασκευή του μοντέλου εκπαιδευόμενου καθώς και τα αποτελέσματα εφαρμογής του MODINF.
(Πλήθος ανακτήσεων: 657)