«Μνημεία και Ευρωπαϊκή Ένωση» Σχέδιο εργασίας με αξιοποίηση των ΤΠΕ για μαθητές Στ Δημοτικού

Στις σημερινές εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα κράτη της Ευρώπης απαιτούνται αλλαγές και παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε οι πολίτες να νιώσουν ότι πράγματι αποτελούν ένα σύνολο με κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις. Σημαντικό ενοποιητικό παράγοντα μπορεί να αποτελέσει ο πολιτισμός, ως το σύνολο των κοινωνικά μεταβιβαζόμενων και ιστορικά διαμεσολαβουσών γνώσεων, αντιλήψεων και πρακτικών (Burke, 2002). Το σύγχρονο σχολείο καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις της εποχής και με κατάλληλες παρεμβάσεις να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μέσα και από την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Η εργασία που ακολουθεί αφορά στα μνημεία ως πολιτισμικά στοιχεία των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί, μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ, στη γνωριμία των μαθητών με τα ευρωπαϊκά όργανα και τις πρακτικές για τον πολιτισμό και την αναγνώριση των μνημείων ως κομμάτι και της δικής τους πολιτισμικής κληρονομιάς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 83)