Μια πρόταση για τη διδασκαλία της έκθεσης

Είναι διαπιστωμένη η ανάγκη ανανέωσης της διδασκαλίας της γραπτής έκφρασης στο ελληνικό σχολείο. Στην εργασία μας θα προτείνουμε τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή να βελτιώσει τις εκφραστικές του δυνατότητες. Θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογών σε πειραματικές διδασκαλίες που έγιναν στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος «Οδύσσεια». Θα συζητηθούν ακόμη οι παρατηρήσεις από τις πειραματικές διδασκαλίες .που πραγματοποιήθηκαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2050)