Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η παρουσίαση μιας πρότασης διδασκαλίας για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Τάξης του Λυκείου. Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής χρησιμοποιείται ως φυσικός χώρος η αίθουσα διδασκαλίας ή/και το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου και ως εικονικός χώρος η ψηφιακή τάξη σε περιβάλλον moodle. Η πρόταση αυτή έχει χρονική διάρκεια τεσσάρων διδακτικών ωρών και αποσκοπεί από τη μια στο να αποκτήσουν οι εμπλεκόμενοι μαθητές γνώσεις και δεξιότητες που άπτονται της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος και από την άλλη στο να μετακινηθούν, από την παραδοσιακή μελέτη της λογοτεχνίας, στη μελέτη με τη συνδρομή των ΤΠΕ, αποκτώντας μια νέα εγγράμματη ταυτότητα. Για την επίτευξη των στόχων υιοθετείται κυρίως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας των μαθητών. Η πρόταση αυτή επιδιώκει να καταδείξει πως, παρά την αντίσταση πολλών εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας, τόσο ο εκπαιδευτικός, όσο και οι μαθητές που εμπλέκονται σε καινοτόμες προσεγγίσεις του εν λόγω μαθήματος, επιτυγχάνουν αξιοσημείωτα οφέλη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 10)