Μια προσπάθεια απλοποίηση της διδασκαλίας του μαθήματος της χημείας με σύμμαχο την πληροφορική

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μια μέθοδος εποπτικής διδασκαλίας της χημείας, η οποία απευθύνεται σε μαθητές του Γυμνάσιου. Η όλη προσπάθεια επιγράφεται στην φράση <>.Έτσι η ηλεκτρονική παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής στη λήξη του μαθήματος να έχει κατανοήσει τα βασικά σημεία του εποπτικού τύπου μαθήματος που προηγήθηκε . Τo διδακτικό αυτό μοντέλο , απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα σε εκείνους που χαρακτηρίζονται ως <> ή είναι οπτικοί τύποι ή έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης το μοντέλο φιλοδοξεί να καλύψει μεγαλύτερη έκταση ύλης από την προβλεπόμενη ανά διδακτική ώρα . Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιήθηκε το PowerPoint και το πρόγραμμα ζωγραφικής των Windows της Microsoft. Η πολυετής διδακτική εμπειρία στο μάθημα της χημείας σε συνδυασμό με το προβληματισμό που αναπτύχθηκε στα σεμινάρια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών οδήγησαν στη διαμόρφωση της παρακάτω διδακτικής πρότασης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1676)