Μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των λογιστικών φύλλων στο γυμνάσιο

Η παρούσα εργασία μελετά ποιες από τις δεξιότητες που αφορούν την χρήση των λογιστικών και προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα της Πληροφορικής κατέχουν οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετέχουν δέκα μαθητές ενός τυπικού σχολείου, οι οποίοι έχουν ήδη διδαχθεί το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. Οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν οχτώ δραστηριότητες σχετικές με βασικές έννοιες των λογιστικών φύλλων. Για τη συλλογή των δεδομένων εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο των «ομιλούντων υποκειμένων» (think aloud protocol). Οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα με τη συνεχή παρουσία της ερευνήτριας – βοηθού και η πλήρης διαδικασία καταγράφηκε σε βίντεο. Ως εννοιολογικό πλαίσιο συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι κατηγορίες δεξιοτήτων και οι αντίστοιχες δραστηριότητες μελέτης τους όπως προτάθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος DidaΤab που αφορά τη διδακτική των λογιστικών φύλλων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως οι μαθητές κατέχουν περισσότερο δεξιότητες χαμηλού επιπέδου και λιγότερο δεξιότητες υψηλού επιπέδου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1093)