Μια εναλλακτική πρόταση προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο

Η ένταξη και αξιοποίηση τόσο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας όσο και του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργούν ιδανικά περιβάλλοντα μάθησης, καθώς υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση, συμβάλλουν στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να εξυπηρετήσουν εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες. Μια τέτοια προσπάθεια πραγματεύεται και το ακόλουθο άρθρο και αφορά ένα ολοκληρωμένο σενάριο διδασκαλίας για μια συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος της Γλώσσας της Γ΄ δημοτικού σχολείου, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους παραδοσιακούς γραμματισμούς, επεκτείνει τις δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου και αποσκοπεί στο να προσεγγίσουν οι μαθητές τους γλωσσικούς στόχους της ενότητας με έναν διαφορετικό τρόπο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 17)