Μια διδακτική πρόταση για τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Η γλώσσα Scratch είναι ιδανική για την εισαγωγή αρχάριων προγραμματιστών στη δημιουργία υπολογιστικών εφαρμογών. Η νέα αυτή γλώσσα προγραμματισμού δεν ανήκει στο παράδειγμα του ακολουθιακού προγραμματισμού αλλά σε αυτό του ταυτόχρονου προγραμματισμού. Στην εργασία αυτή περιγράφεται ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης που αφορά σε ένα εργαστηριακό εξαμηνιαίου μάθημα για την εκμάθηση προγραμματισμού με χρήση της γλώσσας Scratch. Το εργαστήριο απευθύνεται στους φοιτητές ενός τμήματος εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η έρευνα βασισμένη σε σχεδιασμό, η οποία έχει παρεμβατικό και επαναληπτικό χαρακτήρα. Οι παρατηρήσεις του ερευνητή, οι καταγραφές των ενεργειών των φοιτητών στο εργαστήριο καθώς και οι εργασίες τους, χρησιμοποιήθηκαν για να εξαχθούν συμπεράσματα, να εντοπιστούν οι αδυναμίες της διδακτικής πρότασης που υλοποιήθηκε και να διατυπωθεί μια νέα πρόταση για τη δομή ενός εισαγωγικού εργαστηρίου με χρήση της γλώσσας Scratch.
(Πλήθος ανακτήσεων: 295)