Μια Διδακτική Προσέγγιση των Εντολών Άλματος

Η εντολή άλματος goto έχει εδώ και πολλά χρόνια τεθεί στο περιθώριο του προγραμματισμού τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια διδακτικά οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτήν. Η εργασία αυτή ασχολείται με την μετατροπή αλγορίθμων με εντολή άλματος σε δομημένα ισοδύναμά τους. Θα δείξουμε ότι η μετατροπή αυτή έχει σημαντική εκπαιδευτική αξία, αφού δίνει στον καθηγητή πληροφορικής ένα ακόμη εργαλείο για την κατανόηση από τον μαθητή της ροής του ελέγχου σε ένα πρόγραμμα. Επίσης ο μαθητής θα καταλάβει την ανάγκη για τη χρήση δομών επιλογής και επανάληψης όπως επίσης και τη σημασία του δομημένου προγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό κάνουμε χρήση της διαγραμματικής αναπαράστασης του αλγορίθμου, σχεδιάζοντας το αντίστοιχο διάγραμμα ροής ώστε να γίνει φανερή η αντιστοιχία της εντολής άλματος με κάποια από τις δομές επιλογής ή επανάληψης. Με κατάλληλη αντικατάσταση προκύπτει ο δομημένος αλγόριθμος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1117)