Μία Διαλογική Παιδαγωγική Πρόταση στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον του Εκπαιδευτικού του ΕΔΙΑΜΜΕ

Η παρούσα εργασία στοχεύει να παρουσιάσει ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο αναπτύξαμε στο ΕΔΙΑΜΜΕ και είναι το αποτέλεσμα μιας διεπιστημονικής συνεργατικής δράσης. Μέσα από τη συνεργασία των επιστημονικών ομάδων το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον δημιουργήθηκε με τα εργαλεία του Moodle και δομήθηκε στη βάση της διαλογικής αναστοχαστικής παιδαγωγικής. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία των ΤΠΕ που αναπτύξαμε και ενσωματώσαμε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού παρέχουν δυνατότητες για παιδαγωγικές δράσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Στοχεύουμε στη δημιουργία παιδαγωγικών δράσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών, στην ανταλλαγή της προσωπικής ερμηνείας αυτών των δράσεων και τέλος στη θεώρηση του εαυτού σε σχέση με τον ίδιο και με τους άλλους, τον αναστοχασμό και τη βελτίωση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 7)