Μέθοδος για την Ιεραρχική Αξιολόγηση Γνώσεων Προγραμματισμού

Η εργασία προτείνει την ‘Ιεραρχική Αξιολόγηση Προγραμματισμού’ (Hierarchical Assessment of Programming, HAP), μια μέθοδο για την ποιοτική αξιολόγηση της επίλυσης προγραμματιστικών προβλημάτων. Η ‘Ιεραρχική Αξιολόγηση Προγραμματισμού’ βασίζεται στα υπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα για την ανάπτυξη της σκέψης στον προγραμματισμό, υιοθετεί ορισμένες αρχές της γνωστικής ταξινομίας μαθησιακών αποτελεσμάτων SOLO και λαμβάνει υπόψη τη διάκριση της γνώσης σε δηλωτική, δομική, διαδικαστική και στρατηγική. Ακολουθώντας αναλυτική και συνθετική διαδικασία για τη συντακτική και εννοιολογική γνώση στον προγραμματισμό, συγκεκριμενοποιεί και διατυπώνει τα κριτήρια αξιολόγησης της γνώσης προγραμματισμού, διαμορφώνοντας και παρουσιάζοντας πέντε ιεραρχικά επίπεδα, που ορίζονται με άξονες αφενός την ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης για την επίλυση προβλήματος, και αφετέρου τις δεξιότητες στη γλώσσα προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 868)