Μεθοδολογικές επιλογές κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός µαθησιακού περιβάλλοντος για την επεξεργασία της έννοιας του µήκους από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος που παρουσιάζουµε είναι η επεξεργασία της έννοιας του µήκους από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στα πλαίσια µιας κοινωνικο- οικοδοµιστικής προσέγγισης για τη µάθηση, αντιµετωπίσαµε την αλληλεπίδραση Η/Υ - µαθητή ως µια µορφή συνεργασίας αµφίδροµων ανταλλαγών, όπου η καθοδήγηση πηγάζει άλλοτε από το ίδιο το πρόγραµµα και άλλοτε από το παιδί που χειρίζεται το πρόγραµµα. Η παρουσίασή µας επικεντρώνεται σε µια προσπάθεια τεκµηρίωσης της συµβολής συγκεκριµένων συνθηκών επί της διαδικασίας µάθησης της έννοιας του µήκους, µέσα από τα δεδοµένα ερευνών που εξετάζουν αφενός αυτή τη διαδικασία κι αφετέρου την ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία των µαθηµατικών εννοιών σε αυτές τις ηλικίες. Η επεξεργασία του µήκους σε καταστάσεις κίνησης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη στρατηγικών µέτρησης είναι οι κεντρικοί άξονες πάνω στους οποίους στηρίχθηκαν οι µεθοδολογικές µας επιλογές κατά την ανάπτυξη των λειτουργιών του προγράµµατος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 788)