Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες: Το Παράδειγμα «Στη Χώρα των Λενού»

Η δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων όπου οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες θα διαδραματίζουν το ρόλο όχι μόνο του ενεργητικά εμπλεκόμενου πομπού αλλά και του δέκτη αποτέλεσε και αποτελεί μια διδακτική πρόκληση. Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού, το παράδειγμα σχεδιασμού που ακολουθήθηκε καθώς και τη δομή και την οργάνωσή του. Το λογισμικό «Η Χώρα των Λενού» μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει διευκολυντικά, παροτρυντικά υποστηρικτικά και εξατομικευμένα περιβάλλοντα μάθησης όπου οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες θα αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικότερης πρόσληψης, επεξεργασίας και χρήσης των πληροφοριών. Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει νύξεις και οδηγίες αποτελεσματικότερης επεξεργασίας των παρεχόμενων πληροφοριών και να υποστηρίζει τους μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες να δομήσουν γλωσσικο-επικοινωνιακές και λογικομαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 308)