Μεθοδολογία Μετατροπής ενός Τμήματος Αλγορίθμου που χρησιμοποιεί την Εντολή Όσο … επανάλαβε σε Ισοδύναμη Μορφή χρησιμοποιώντας την Εντολή Για … από… μέχρι ... με_βήμα …

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα δομημένη μεθοδολογία για τη μετατροπή ενός τμήματος αλγορίθμου, που είναι γραμμένο σε Ψευδοκώδικα και χρησιμοποιεί την εντολή Όσο ... επανάλαβε, σε ισοδύναμη μορφή με χρήση της εντολής Για … από … μέχρι … με_βήμα. Η διδακτική εμπειρία έχει δείξει ότι η συγκεκριμένη μετατροπή δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στους μαθητές της Γ΄ Tάξης Γενικού Λυκείου όσο αναφορά την κατανόηση καθώς και την επίλυση των σχετικών ασκήσεων του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον».
(Πλήθος ανακτήσεων: 321)