Μελέτη του ρόλου της δομής στην ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης Εκπαιδευτικών

Οι ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης αποτελούν διεθνώς ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε αυτό της πρακτικής εφαρμογής. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το πλαίσιο του μαθησιακού και τεχνολογικού σχεδιασμού δύο ηλεκτρονικών κοινοτήτων εκπαιδευτικών, με ανοικτά και δομημένα οργανωτικά-λειτουργικά χαρακτηριστικά. Παρουσιάζονται τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία αναδεικνύουν δείκτες κοινότητας μάθησης, όπως είναι η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, καθώς και η δυναμική της κοινότητας μέσω των παραμέτρων Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις για το σχεδιασμό και την υποστήριξη ηλεκτρονικών κοινοτήτων εκπαιδευτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)