Μελέτη των Στάσεων των Μαθητών του Τομέα Πληροφορικής των ΤΕΕ απέναντι στον Προγραμματισμό των Υπολογιστών

Η εργασία αυτή στηρίχθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ) και αφορά τις αντιλήψεις των μαθητών του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων ΗΥ για το γνωστικό αντικείμενο Προγραμματισμός Υπολογιστών και τη διδασκαλία του. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από την ενότητα του ερωτηματολογίου τη σχετική με τις στάσεις των μαθητών. Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών προκύπτει ότι η πλειονότητα διάκειται θετικά απέναντι στον Προγραμματισμό. Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Ιεραρχική Ταξινόμηση ανέδειξαν διαφοροποιήσεις στις θετικές και τις αρνητικές στάσεις. Αυτές αφορούν τις διαστάσεις συναίσθημα, δυσκολία, γνωστική ικανότητα και αξία - χρησιμότητα του Προγραμματισμού, την κοινωνική και μορφωτική προέλευση των μαθητών, το φύλο, το βαθμό κατανόησης της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας, την εξοικείωση με τον ΗΥ και τον Προγραμματισμό καθώς και τις προσδοκίες τους από το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1006)