Μελέτη των Αναπαραστάσεων Τελειόφοιτων Μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την Έννοια της Μεταβλητής

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι αναπαραστάσεις μαθητών της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης σχετικά με την έννοια της μεταβλητής, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο χειρισμό μεταβλητών, κατά την προγραμματιστική επίλυση προβλημάτων. Το δείγμα αποτελείται από 288 μαθητές που επιλέχθηκαν τυχαία από οκτώ λύκεια τριών πόλεων της χώρας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μαθητές του δείγματος έχουν, στην πλειονότητά τους, τη μαθηματική αναπαράσταση για την έννοια της μεταβλητής και την αναπαράσταση της ισότητας ή της μαθηματικής πράξης για την εντολή εκχώρησης. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη διαχείριση των δεδομένων που εμπλέκονται στα προγράμματα-έργα της έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 966)