Μελέτη των µεταγνωσιακών και συνεργατικών χαρακτηριστικών ενός δικτυακού περιβάλλοντος µάθησης

Παρουσιάζεται ένα περιβάλλον µάθησης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην Στ΄ Δηµοτικού, το οποίο συνδυάζει τη χρήση νέων τεχνολογιών µε τη συνεργατική µάθηση. Το περιβάλλον βασίζεται σε γενικότερες αρχές για τη µάθηση που προκύπτουν από την έρευνα στην Ψυχολογία και τη Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών. Πραγµατοποιήθηκε διεξοδική µελέτη των γνωσιακών, µεταγνωσιακών και συνεργατικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος µάθησης µέσω διαφορετικών µεθοδολογικών εργαλείων. Διαπιστώθηκε ότι οι έλληνες µαθητές, παρά τη µικρή πρότερη εµπειρία τους σε θέµατα συνεργασίας, καταφέρνουν να συνεργαστούν και να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση για µεγαλύτερο προσωπικό έλεγχο της διαδικασίας της µάθησης. Διαπιστώθηκε η σηµαντική αύξηση της µεταγνωσιακής δραστηριοποίησης των µαθητών. Ωστόσο, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του περιβάλλοντος σε παραδοσιακές ελληνικές τάξεις θέτει σηµαντικές τεχνικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 699)