Μελέτη της Σχέσης Αλληλεπίδρασης και Αίσθησης Παρουσίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα

Η αίσθηση παρουσίας θεωρείται ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας. Ένα σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσο η αλληλεπίδραση επηρεάζει την αίσθηση της παρουσίας σε ένα εικονικό περιβάλλον. Η παρούσα εργασία διερευνά αυτή τη σχέση της αίσθησης παρουσίας και της αλληλεπίδρασης σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, μέσα από τη συγκέντρωση και τη μελέτη ερευνητικών έργων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Γίνεται μια καταγραφή αντιπροσωπευτικών εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων και δίνονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα τους σε σχέση με την αίσθηση παρουσίας. Τα αποτελέσματα από αυτή τη συγκεντρωτική μελέτη δείχνουν ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ αλληλεπίδρασης και αίσθησης παρουσίας. Δηλαδή, σε ισχυρά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν αυξημένη αίσθηση παρουσίας. Επίσης, η χρήση εικονικών εκπροσώπων συμβάλει στη δημιουργία της αίσθησης παρουσίας και στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του εκπαιδευτικού εικονικού περιβάλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 336)