Μελέτη της Εκπαιδευτικής Αξιοποίησης των Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, Προσομοιώσεων & Μικρόκοσμων ως Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εκτεταμένη επισκόπηση των σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων για την εκπαιδευτική αξιοποίηση και αποτελε- σματικότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, προσομοιώσεων και μικρόκοσμων, ως εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Συνοψίζονται τα ερευνητικά δεδομένα για την εκπαιδευτική αξία των λογισμικών αυτών και περιγράφονται οι βασικές σχεδιαστικές αρχές που πρέπει να τηρούνται για να μπορέσει να γίνει εφικτή η εφαρμογή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, αναφέρονται όλα τα ανοικτά ερωτήματα που υπάρχουν για τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 270)