Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών κάνοντας χρήση της τεχνολογίας wiki. Η διαδικασία έγινε στα πλαίσια μαθήματος πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές καλούνται, να συνεργαστούν στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας (μέθοδος project) με στόχο τη δημιουργία ενός wiki με θέμα τα ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών. Μελετάται η συνεργασία των μαθητών στη συγγραφή της εργασίας και στις αντίστοιχες συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της εργασίας. Τέλος εμφανίζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από τα αρχεία καταγραφής του wiki. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της συνεισφοράς των μαθητών στα έργα των άλλων ομάδων εργασίας, που αποτελούσε προαιρετική διαδικασία. Διαπιστώνεται η καθολική συμμετοχή των μαθητών στη δραστηριότητα, γεγονός που ενθαρρύνει την αξιοποίηση της τεχνολογίας wiki σε ερευνητικές εργασίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 126)