Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του Moodle για την Υποστήριξη Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ

Στην εργασία αυτή περιγράφεται μία μελέτη περίπτωσης στην οποία αναλύονται η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός Δικτυακού Περιβάλλοντος Υποστήριξης για τη Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ΠΛΗ37 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Το δικτυακό περιβάλλον της εν λόγω ΘΕ βασίστηκε στην πλατφόρμα Moodle και σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της χρήσης ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η συσχέτιση μεταξύ των πρακτικών χρήσης που ανέπτυξαν οι φοιτητές και των επιδόσεών τους (τελική βαθμολογία). Για το σκοπό αυτό έγινε χρήση ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις καθώς και αξιοποίηση των αρχείων καταγραφής που παρείχε το Moodle. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε άμεση συσχέτιση των πρακτικών χρήσης (συμμετοχή) που ανέπτυξαν οι φοιτητές με τις επιδόσεις τους (βαθμολογία) στην ΘΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 79)