Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του LAMS για την Υποστήριξη Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ

Στην παρούσα έρευνα περιγράφεται μία μελέτη περίπτωσης που αφορά τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS για τη Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ΠΛΗ37 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Οι ακολουθίες LAMS διατέθηκαν μέσω της πλατφόρμας Moodle της ΘΕ, στοχεύοντας στην υποστήριξη των φοιτητών κατά την εκπόνηση των δύο πρώτων γραπτών εργασιών (ΓΕ). Στα πλαίσια της έρευνας μελετήθηκαν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των φοιτητών αναφορικά με την παιδαγωγική καταλληλότητα των ακολουθιών LAMS, η συμμετοχή των φοιτητών στις ακολουθίες και η συσχέτιση της συμμετοχής και των επιδόσεών τους στις ΓΕ. Τα ερευνητικά εργαλεία αποτέλεσαν ένα ερωτηματολόγιο, ατομικές συνεντεύξεις και τα αρχεία καταγραφής των LAMS και Moodle. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τις θετικές αντιλήψεις και στάσεις των φοιτητών για τις ακολουθίες LAMS, ενώ παρατηρήθηκε θετική γραμμική συσχέτιση της συμμετοχής των φοιτητών στις ακολουθίες με τις επιδόσεις τους στις αντίστοιχες ΓΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 55)