Μελέτη Καρυότυπου Ανθρωπίνων Χρωµοσωµάτων

Στην εισήγηση αυτή αρχικά παρατίθενται κάποιες από τις δυσκολίες που εμφανίζουν οι μαθητές στην κατανόηση ορισμένων βασικών θεμάτων της Βιολογίας όπως αυτό του καρυότυπου. Ακολουθεί μια γενική περιγραφή του περιβάλλοντος μάθησης που προήλθε από μετάφραση και προσαρμογή μέρους του Biology Project από το Πανεπιστήμιο της Arizona. Παρουσιάζονται οι στόχοι των φύλλων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Γ΄ Λυκείου. Γίνεται αναφορά στη δομή των φύλλων εργασίας και παρατίθενται ενδεικτικά κάποια από αυτά. Στο τέλος παρουσιάζεται αξιολόγηση της όλης εφαρμογής μέσα στη τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1710)