Μελέτη και Ανάλυση των Απόψεων Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Σχετικά με την Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση

Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία επιχειρεί τη διερεύνηση των απόψεων 237 νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση μέσα από τις απαντήσεις τους στις σχετικές ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της παροχής διδακτικού υλικού σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 440)