Μελέτη Χαρακτηριστικών της Εικονικής Πραγματικότητας και των Χρηστών σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Η αίσθηση της παρουσίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης ενός χρήστη με ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά, ατομικοί παράγοντες των χρηστών και χαρακτηριστικά του περιεχομένου ενός εικονικού περιβάλλοντος μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα παρουσίας των χρηστών. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση του μεγέθους της οθόνης προβολής και του ενδιαφέροντος των χρηστών προς το θέμα του εικονικού περιβάλλοντος στην αίσθηση της παρουσίας και στα μαθησιακά αποτελέσματα μετά την αλληλεπίδραση με ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον με θέμα την αρχαία ελληνική αγγειογραφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέγεθος της οθόνης προβολής δεν έχει καμία επίδραση στην αίσθηση παρουσίας και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Το ενδιαφέρον των χρηστών προς το θέμα του εικονικού περιβάλλοντος συνδέεται θετικά με την αίσθηση παρουσίας ενώ υψηλή θετική συσχέτιση παρατηρείται ανάμεσα στην αίσθηση παρουσίας και τον αντιληπτό ρεαλισμό των χρηστών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 87)