Μάθηση εξ αποστάσεως - Μια διδακτική πρόταση με χρήση εικονικής τάξης

Στην παρούσα εισήγηση κατ’ αρχήν γίνεται μια μελέτη και σύγκριση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της «παραδοσιακής» και της «εικονικής» τάξης. Διαπιστώνεται πως ανάμεσα στα θετικά στοιχεία της εικονικής τάξης είναι αφενός ότι δεν περιορίζεται χρονικά (στα πλαίσια του συνηθισμένου 45λέπτου και, είναι δυνατό να υπάρχει για όσο χρόνο είναι αναγκαίο και αφετέρου πως δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να υποβάλλουν διευκρινιστικά ή άλλης φύσεως ερωτήματα όποτε επιθυμούν στη διάρκεια της εργασίας τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει μια εικονική τάξη (The Internet Classroom Assistant www.nicenet.org). Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης της μάθησης που παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές ένα σίγουρο, φιλικό και προσωποποιημένο περιβάλλον που βασίζεται στο Διαδίκτυο και τους δίνει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να έχουν ένα forum με το οποίο μπορούν να συνεργαστούν και να μοιραστούν τις ιδέες τους. Τέλος περιλαμβάνεται μια συγκεκριμένη διδακτική πρόταση που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τη διδασκαλία της Γλώσσας στη Β’ Τάξη του Ενιαίου Λυκείου σχετικά με το χαρακτηρισμό ατόμου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό και χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο το Βοηθό της Διαδικτυακής Τάξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1112)