Μαθήματα αλγοριθμικής σκέψης στη Γ’ Λυκείου, με χρήση του Scratch: Μια πρόταση για τη διδασκαλία της δομής επιλογής

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση για τη διδασκαλία της δομή επιλογής στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου, με χρήση του περιβάλλοντος Scratch. Οι τρεις προτεινόμενες δραστηριότητες είναι τροποποιημένα παραδείγματα ασκήσεων της αντίστοιχης ενότητας στο τετράδιο μαθητή και εστιάζουν στην παρουσίαση και κατανόηση όλων των μορφών της Δομής Επιλογής (απλή, σύνθετη, πολλαπλή), που παρουσιάζονται στο σχολικό βιβλίο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από μια πιλοτική εφαρμογή της διδακτικής πρότασης, με μαθητές στο εργαστήριο, τα οποία είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά σε επίπεδο κατανόησης της δομής επιλογής. Η οπτικοποίηση των εντολών με γραφικά πλακίδια, η άμεση εφαρμογή των εντολών και του αλγορίθμου που χαρίζουν ζωή σε έναν χαρακτήρα, δίνουν κίνητρα, προκαλούν την προσοχή και βοηθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στην κατανόηση της δομής επιλογής, που καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Λέξεις κλειδιά: Δομή Επιλογής, Αλγοριθμική σκέψη, Scratch
(Πλήθος ανακτήσεων: 219)