Λογισμικά των τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων-συστήματα CAD-CAM

Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες πρέπει να αξιοποιούνται στην ΤΕΕ, σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της παραγωγής και όχι σε επίπεδο κατάρτισης και απλής χρήσης. Τα λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην (ΤΕΕ) ικανοποιούν ανάγκες ανάλογα με την ειδικότητα στην οποία απευθύνονται και μπορούμε να τα διακρίνουμε σε:
(Πλήθος ανακτήσεων: 1378)