Λαογραφικό μουσείο Καστοριάς: Το μεγαλείο των αρχοντικών μας

Η δημιουργία λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση βασίζεται στη φιλοσοφία των νέων εκπαιδευτικών προτύπων λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης καθώς και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού. Στο πρώτο μέρος του παρόντος εγχειρήματος αναδιπλώνονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την εφαρμογή των πολυμεσικών εργαλείων στην εκπαίδευση, τη σχέση Μουσείου και Εκπαίδευσης γενικά, τη σημασία και τη συμβολή του μουσείου στη διδακτική πρακτική. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την περιγραφή της δομής του λογισμικού, την πορεία κατασκευής του και τον καθορισμό των γενικών και ειδικών διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού λογισμικού. Το τρίτο μέρος αφορά στην περιγραφή των δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη μορφή φύλλων εργασίας, τα τελικά σχόλια και τέλος, τη βιβλιογραφία. Θέση πρόσθετου εποπτικού υλικού κατέχει ένα δελτάριο στο οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση του δίσκου ψηφιακής εγγραφής (CD-ROM) και χρήσιμες πληροφορίες για το Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1247)