«Κριτήρια Αξιολόγησης Ενός Ιστολογίου Ως Εκπαιδευτικού»

Τα ιστολόγια ως μία από τις πλέον διαδεδομένες εφαρμογές του Web 2.0, τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, από μεγάλο πλήθος των χρηστών του διαδικτύου. Τα εκπαιδευτικά ιστολόγια έχουν συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό, σκοπό και στόχους. Στην παρούσα ερευνητική εργασία διερευνάται ο χαρακτηρισμός ενός ιστολογίου ως εκπαιδευτικού. Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει ότι ο αυτοπροσδιορισμός ενός ιστολογίου ως εκπαιδευτικό δεν αποτελεί ικανό κριτήριο για την κατάταξή του στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι αναγνώστες ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενο και τη θεματολογία του ιστολογίου. Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μέρος μίας συνολικότερης έρευνας με αντικείμενο τα κριτήρια αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου ως επιστημονικού για ενήλικες αναγνώστες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 170)