Καθοδηγώντας το Μαθητή μέσα από το Πρίσμα μιας Συναισθηματικής Εκπαιδευτικής Προσέγγισης

Η εργασία αυτή περιγράφει το Μέντορα, που είναι μέρος της Συναισθηματικής Εκπαιδευτικής Μονάδας και χρησιμοποιείται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο κύριος σκοπός της Συναισθηματικής Εκπαιδευτικής Μονάδας είναι να παρακινήσει θετικά τον μαθητή έτσι ώστε να επιτύχει αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Ο Μέντορας συμβάλλει σε αυτό το σκοπό μοντε- λοποιώντας τη διδακτική διαδικασία κάτω από ένα συναισθηματικό πρίσμα. Για να το επιτύχει αυτό αξιολογεί τη συναισθηματική κατάσταση του μαθητή, η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούμενο στάδιο και στη συνέχεια προτείνει την κατάλληλη εκπαιδευτική στρατηγική. Η στρατηγική αυτή διαμορφώνεται στηριζόμενη τόσο στις γνωστικές όσο και στις συναισθηματικές ικανότητες του μαθητή που συντηρούνται στο μοντέλο μαθητή με σκοπό την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις μαθησιακές του ανάγκες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 223)