Κατασκευάζοντας Αλληλεπιδραστικούς Μικρόκοσμους στο Λύκειο

Η προσέγγισή μας εστιάζει στην κατασκευή μοντέλων, προσομοιώσεων και πολυμεσικών εφαρμογών από μαθητές Λ υκείου στην τάξη αξιοποιώντας το πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro. Στην παρούσα εργασία συζητούνται πτυχές της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και περιγράφονται χαρακτηριστικοί μικρόκοσμοι μαθητών όπως αναδύθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου «Ανάπτυξη προσομοίωσης της ελεύθερης πτώσης».
(Πλήθος ανακτήσεων: 401)