Κατανόηση των Ισοδυνάμων Παραστάσεων Πολυωνυμικών Συναρτήσεων

Αρκετοί ερευνητές έχουν επισημάνει πως - για την βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης - οι μαθητές πρέπει να μπορούν να μεταβαίνουν από μία οποιαδήποτε των τριών βασικών παραστάσεών της (αλγεβρική, γραφική και πίνακα τιμών) στις άλλες δύο. Εν τούτοις, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκεται μόνο ο «κλασσικός μονόδρομος» από την αλγεβρική μορφή στον πίνακα τιμών και από εκεί στην γραφική παράσταση - ενώ στην μετάβαση από την γραφική παράσταση και τον πίνακα τιμών στην αλγεβρική μορφή δεν δίνεται έμφαση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βασικές ιδέες για την μετάβαση από την γραφική παράσταση μιας πολυωνυμικής συνάρτησης στην αλγεβρική της μορφή - μετάβαση που απαιτεί ειδική ανάλυση - ενώ γίνεται σύντομη αναφορά για την τεχνική της μετάβασης από τον πίνακα τιμών στην αλγεβρική μορφή. Έτσι ολοκληρώνεται το μοντέλο TRM των Schwarz, Dreyfus & Bruckheimer που υλοποιήσαμε με την χρήση του προγράμματος υπολογιστικής άλγεβρας TI-Nspire CAS.
(Πλήθος ανακτήσεων: 453)