Κατανόηση Κειμένου Πληροφορικής από Αναγνώστες με Υψηλό Γνωστικό Υπόβαθρο

Προηγούμενη έρευνα (Gasparinatou, et al., 2007) έδειξε ότι οι αναγνώστες υψηλού γνωστικού υποβάθρου όταν διαβάζουν ένα κείμενο πληροφορικής χαμηλής συνάφειας έχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε αντίθεση με τους αναγνώστες χαμηλού υποβάθρου οι οποίοι επωφελούνται από ένα κείμενο υψηλής συνάφειας. Αυτή η έρευνα μελετά σε περισσότερο βάθος τα παραπάνω ευρήματα στη θεματική περιοχή «Ενσύρματα Τοπικά Δίκτυα». Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 65 φοιτητές 8ου εξαμήνου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι είχαν διδαχθεί την παραπάνω θεματική ενότητα στο 4ο εξάμηνο των σπουδών τους και κατά συνέπεια κατατάσσονται στους αναγνώστες υψηλού υποβάθρου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την πρόβλεψη ότι οι αναγνώστες υψηλού υποβάθρου επωφελούνται από ένα ελάχιστα συναφές κείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 568)