Καταγράφοντας απόψεις μαθητών από τη χρήση Web2.0 υπηρεσιών στην τάξη: Μια μελέτη περίπτωσης για το Prezi

Τα τελευταία χρόνια οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενσωματώνονται σταδιακά στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιφέροντας αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Η δεύτερη γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, (Web2.0) έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τη συμμετοχική δημιουργία και διαμοιρασμό περιεχομένου. Οι υπηρεσίες δεύτερης γενιάς, όπως τα ιστολόγια (blogs), τα wikis, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον ως εργαλεία κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης. Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα της Γ΄ Λυκείου χρησιμοποιώντας την υπηρεσία δημιουργίας παρουσιάσεων Prezi και επιχειρεί μια καταγραφή των απόψεων των μαθητών από τη χρήση μιας Web 2.0 υπηρεσίας στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 111)