Ιστοεξερεύνηση και Διαθεματικότητα: Ένα Webquest για την Τοπική Ιστορία

Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο προσανατολισμένο στη διαδικτυακή έρευνα με τη μορφή ιστοεξερεύνησης (webquest). Η προτεινόμενη ιστοεξερεύνηση, συνεπής προς το ενιαίο διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα, επιχειρεί μια διαθεματική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Τοπικής ιστορίας (ΓΓυμνασίου) με εμπλεκόμενα αντικείμενα τη Λογοτεχνία, τη Γλώσσα και την Αισθητική Αγωγή. Επιλέξαμε αυτή τη μορφή διαδικτυακής έρευνας γιατί επιδιώκουμε ο μαθητής να δημιουργήσει κάτι με τις πληροφορίες που εντοπίζει και όχι απλά να απαντήσει σε ερωτήσεις. Εντασσόμενος σε ομαδοσυνεργατικό σχήμα λειτουργεί ταυτόχρονα ως αναγνώστης, ερευνητής, δημιουργός και διεκπεραιώνει συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας (project).
(Πλήθος ανακτήσεων: 254)