Ηλεκτρονικό Διαπολιτισμικό Ημερολόγιο

Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν βοηθήσει σημαντικά στη δημιουργία και υποστήριξη online κοινοτήτων. Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση της σχεδίασης και υλοποίησης ενός Ηλεκτρονικού Διαπολιτισμικού Ημερολογίο. Πρόκειται για, ένα εργαλείο που βασίζεται στην άντληση πολιτιστικών πληροφοριών και στην ανταλλαγή αυτών ανάμεσα στα μέλη της ενώ παράλληλα στοχεύει στη διεύρυνση της παραδοσιακής διδασκαλίας και τη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης μεταξύ μαθητών. Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζονται οι έννοιες της Διαπολιτισμικότητας και του Διαπολιτισμικού Ημερολογίου. Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά του συστήματος, τα οποία αντλήθηκαν από τη θεωρία των Βάσεων Δεδομένων και από τα χαρακτηριστικά των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης. Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία και την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, πραγματοποιήθηκε ποιοτική διαμορφωτική αξιολόγηση με τη μέθοδο της συνέντευξης. Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζεται στη φιλοσοφία του ΗΔΗ και όχι στα ερευνητικά αποτελέσματα της αξιολόγησης. Το σύστημα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στη διεύθυνση http://www.rhodes.aegean.gr/calendar/.
(Πλήθος ανακτήσεων: 291)