Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 2: Συστήματα Εμβύθισης

Η παρούσα εργασία αφορά στα συστήματα εικονικής πραγματικότητας εμβύθισης και αποτελεί το δεύτερο μέρος των εργασιών που έχουν ως στόχο τη διερεύνηση των ιδιοτήτων της εικονικής πραγματικότητας που αξιοποιούν Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα (ΕΕΠ) και μπορούν να συνεισφέρουν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος εμβύθισης παίζουν σημαντικότερο ρόλο από ότι στα επιτραπέζια συστήματα, αλλά η πολυπλοκότητα και το κόστος των συστημάτων εμβύθισης αποτελούν έναν περιοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ιδιότητες που αξιοποιούνται περισσότερο είναι η ελεύθερη πλοήγηση και η οπτική γωνία πρώτου προσώπου όπως και στα επιτραπέζια συστήματα, ενώ η αίσθηση της παρουσίας δεν αποτελεί κύριο άξονα μελέτης στα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, αν και συνεισφέρει ιδιαίτερα σε εμπειρίες πρώτου προσώπου και συνδέεται άμεσα με το τεχνολογικό χαρακτηριστικό της εμβύθισης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 298)