Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών λογισμικών για την προσχολική ηλικία: μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών

Ο σχεδιασμός κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών λογισμικών είναι άμεσα συνδεδεμένος με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία απευθύνονται τα λογισμικά κα απαραίτητη προϋπόθεση για γόνιμη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, να παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν τον σχεδιασμό ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος μάθησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας προκειμένου να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών ηλικίας τριών έως πέντε ετών. Η εργασία είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα διαφορετικά μοντέλα παιδαγωγικού και διδακτικού σχεδιασμού που διέπουν την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού όπως αυτά υπαγορεύονται από τις ψυχολογικές θεωρίες μάθησης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι αρχές ανάπτυξης του περιεχομένου και της διεπιφάνειας χρήσης. Στο τρίτο μέρος, με βάση τα προαναφερθέντα, γίνεται συγκριτική ανάλυση ενδεικτικών παραδειγμάτων εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση από το διεθνή και τον ελληνικό χώρο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 698)