Η Τεχνική Διδασκαλίας "Παιχνίδι Ρόλων" και η Εφαρμογή της στη Διδασκαλία του Αλγορίθμου Ταξινόμησης των Στοιχείων Πίνακα

Το παιχνίδι ρόλων αποτελεί μια εναλλακτική τεχνική διδασκαλίας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, για τη διδασκαλία ενός πλήθους γνωστικών θεμάτων. Η παρούσα εργασία εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της τεχνικής αυτής, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της, καθώς και τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός που θέλει να χρησιμοποιήσει την τεχνική αυτή στη διδασκαλία της Πληροφορικής. Επίσης περιγράφεται μια δραστηριότητα εφαρμογής της τεχνικής για τη διδασκαλία της ταξινόμησης στοιχείων ενός μονοδιάστατου πίνακα με τη μέθοδο φυσαλίδας (Bubble sort) σε μαθητές της τρίτης τάξης Λυκείου. Η αξιολόγηση της δραστηριότητας έδειξε ότι η χρήση της τεχνικής είχε θετικά αποτελέσματα στην κατανόηση των μαθητών καθώς και στη βελτίωση του κλίματος της τάξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3538)