Η Τέχνη στην Υπηρεσία της Ενίσχυσης της Φωνολογικής Επίγνωσης: Παραγωγή Ψηφιοποιημένου Υλικού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ψηφιακές δραστηριότητες, που κατασκευάστηκαν με στόχο την αισθητική προσέγγιση της φωνολογικής εξάσκησης των παιδιών που φοιτούν σε ελληνόφωνα νηπιαγωγεία. Το πνεύμα, η στοχοθεσία και τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων βασίζονται σε σύγχρονες έρευνες, που συσχετίζουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού με την ενασχόλησή του με καλλιτεχνικές δράσεις. Ακολουθεί η περιγραφή δοκιμαστικών εφαρμογών των δραστηριοτήτων που παρήχθησαν. Κατά τη διαδικασία αυτή, εντοπίστηκαν μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται στον αισθητικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων. Πρόκειται για αντιδράσεις των νηπίων, οι οποίες αποτελούν ενδείξεις μιας γενικής βελτίωσης στο μαθησιακό περιβάλλον της φωνολογικής επίγνωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 221)