Η συγγραφή ηλεκτρονικών ιστοριών σε περιβάλλον wiki στο δημοτικό σχολείο

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη δυνατοτήτα αξιοποίησης του wiki, ως ψηφιακού εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αρχική παρουσίαση του εργαλείου με αναφορά σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα wikis που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της εκπαίδευσης αποσκοπεί να καταδείξει τη σύνδεση της διδακτικής πράξης με συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης και αναπαράστασης της πληροφορίας με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται παραδείγματα συγγραφής ηλεκτρονικών ιστοριών σε περιβάλλον wiki από μαθητές της Γ΄ Δημοτικού ενός ιδιωτικού σχολείου του Νομού Αττικής, αναλύεται η διαδικασία και τονίζεται η αξία του συνεργατικού κλίματος κατά την υλοποίηση της διδακτικής εφαρμογής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 19)