Η συμβολή των ΤΠΕ στην υλοποίηση διασχολικών σχεδίων εργασίας

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματεύεται τις δυνατότητες διασχολικών Σχεδίων Εργασίας, μία πρόκληση η οποία αξιοποιεί το γεγονός ότι πολλές ειδικότητες εκπαιδευτικών μετακινούνται σε περισσότερα των δύο σχολείων. Εκτός από την πρόταση για διασχολικές εργασίες επίσης το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη της ευρετικής δεξιότητας και της κριτικής ικανότητας των μαθητών. Η ανακοίνωση αναπτύσσει αυτή την προβληματική βασιζόμενη σε διασχολικό σχέδιο εργασίας «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα», το οποίο εκπονήθηκε στο μάθημα των γαλλικών στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 130)