Η Συμβολή των Προτύπων Μαθησιακής Τεχνολογίας για την Αποτελεσματική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Η εργασία αυτή εξετάζει τα πρότυπα μαθησιακής τεχνολογίας και τη συμβολή τους για μια αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διεργασία. Αρχικά αφού παρουσιάσει την ανάγκη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών προτύπων, σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία, διερευνά τις βασικές κατηγορίες προτύπων μαθησιακής τεχνολογίας. Περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται κατά την διάρκεια ανάπτυξης ενός προτύπου, ενώ παράλληλα επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση των κυριότερων οργανισμών και κοινοπραξιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη προτύπων στο χώρο της εκπαίδευσης. Τέλος γίνεται μια συνολική εκτίμηση της συμβολής των προτύπων μαθησιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη και παραγωγή αντίστοιχων διδακτικών προτάσεων αλλά και των βημάτων που αναμένονται στο μέλλον, ώστε να η συμβολή των μαθησιακών τεχνολογιών στην αποτελεσματική διαχείριση του μαθησιακού υλικού αλλά και στην προώθηση της μάθησης να έχει σημαντικότερο ρόλο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1220)